GDPR

Základné informácie

Športová federácia nordic walking pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;

zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;

povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;

odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;

poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;

prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Právne základy spracúvania pacientov osobných údajov
Športová federácia nordic walking (SFNW)" spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Medzi oprávnené záujmy, ktoré SFNW sleduje, patria:

1. evidencia registrovaných členov SFNW;
2. propagácia, podpora a rozvoj nordic walking a vykonávanie, organizovanie, riadenie a správa športovej činnosti.
3. zabezpečovanie prípravy a účasti športovcov, trénerov a členov realizačných tímov na domácich, zahraničných súťažiach a významných súťažiach a evidencie výsledkov z nich;
4. vyhotovovanie fotografií a/alebo audiovizuálnych záznamov a ich následné zverejnenie v digitálnom priestore SFNW a jej profiloch na sociálnych sieťach, masmédiách, na tvorbu publikácií a na vzdelávacie účely, ktorú môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas, televíziu, profilové bulletiny a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr, plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií.

Športová federácia nordic walking spracúvaja osobné údaje aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe právneho základu, ktorým je Zákon č. 440/2015 Z. z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v rozsahu ním stanovenom, ktorých účelmi spracovania je vedenie zdrojovej evidencie osôb s príslušnosťou k Športovej federácii nordic walking.

Športová federácia nordic walking spracúva osobné údaje aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe právneho základu, ktorým sú iné právne predpisy, predovšetkým Zákon č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalej na základe právnych základov, ktorými môžu byť konkrétne zmluvy a dohody a osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorých účelom spracovania je uzatváranie, predkladanie a evidencia zmlúv a dohôd a ich zmien.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220


Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
E-mail:
- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Právne základy spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;

o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

o a iné.

Právne základy spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

o zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákov;

o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

o zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

o zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

o a iné.